Sharkoon Technologies GmbH
Gebruikersvoorwaarden


1.    Algemeen
1.1
Houdt er rekening mee dat Sharkoon deze website (”Sharkoon Website”) vrijwillig ter beschikking stelt aan de gebruiker. Sharkoon behoudt zich het recht voor om op elk moment veranderingen te maken, zoals de invoering van gebruikersnamen en wachtwoorden, gebruikersvergoedingen enz. De gebruiker wordt vooraf van dergelijke wijzigingen op de hoogte gesteld.

1.2
Als algemene regel geldt, de informatie en diensten op de website is gratis. Echter, SHARKOON behoudt zich het recht voor om betaling te eisen of een vergoeding te vragen voor bepaalde diensten. In dat geval zullen ook de algemene voorwaarden van Sharkoon van toepassing zijn op deze diensten.

1.3
Alle gebruikers van de Sharkoon Website zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden (”Gebruikersvoorwaarden”). Deze gebruikersvoorwaarden kunnen worden aangevuld, gewijzigd of vervangen door bijkomende voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot de aankoop van producten en / of diensten. Door het gebruik van de Sharkoon Website aanvaardt de gebruiker de geldigheid van deze gebruikersvoorwaarden.


2. Service
2.1
De Sharkoon Website bevat informatie en software, alsmede aanvullende – productgerelateerde documentatie beschikbaar om te downloaden.

2.2
Sharkoon behoudt zich het recht voor om de werking van de Sharkoon Website te allen tijde geheel of gedeeltelijk op te schorten. Sharkoon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onbeschikbaarheid van de Sharkoon Website ten gevolge van bijvoorbeeld de aard van de computer of het internet.


3. Gebruikersrechten
3.1
De gebruiker aanvaardt dat het gebruik van alle informatie, software en documenten op de Sharkoon Website onderworpen zijn aan de gebruikersvoorwaarden. Updates van informatie, software of documenten zijn onderworpen aan de eerder overeengekomen licentievoorwaarden. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden prevaleren boven deze gebruikersvoorwaarden.

3.2
Sharkoon verleent u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkt en herroepbaar recht om de informatie, software en documenten te gebruiken op de Sharkoon Website voor zover overeengekomen of, indien er geen overeenkomst is met het beoogde doel waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld door Sharkoon.

3.3
De gebruiker mag alle informatie, software of andere documenten welke ter beschikking worden gesteld aan derden niet distribueren, verhuren of op andere wijze openbaar maken. Commercieel gebruik is verboden. De gebruiker mag de informatie niet wijzigen, kopiëren, demonteren of software decoderen. Tevens mag de gebruiker niets verwijderen of delen hiervan verwijderen. Indien nodig kan de gebruiker een back up maken van de software om het gebruik onder deze voorwaarden te waarborgen.

3.4
De software, informatie en documenten op de Sharkoon Website worden beschermd onder het auteursrecht, internationale copyright en andere wetten en overeenkomsten inzake intellectuele eigendomsrechten. De gebruiker verbindt zich ertoe deze rechten te respecteren. De gebruiker zal niets wijzigen, verbergen of verwijderen in de auteursrechten of andere markeringen van de software, documenten of kopieën daarvan.

3.5
Afdeling 69a ff. Van de Duitse Auteurswet blijkt in alle andere opzichten onaangetast.


4. Intellectueel eigendom
4.1
Met uitzondering hetgeen in artikel 3 staat, heeft de gebruiker geen andere rechten en in het bijzonder geen intellectuele eigendomsrechten van Sharkoon.

4.2
In afwijking hetgeen in artikel 3 staat mag er geen informatie, merknamen en andere inhoud op de Sharkoon Website worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, gepubliceerd, in licentie gegeven, worden verkocht, verhuurd, aangevuld of doorgegeven zonder de schriftelijke toestemming van Sharkoon.


5. Registratie en wachtwoord
5.1
Sharkoon behoudt zich het recht voor om sommige of alle pagina’s van de Sharkoon Website met een wachtwoord of andere belemmeringen voor de toegang te beschermen. In het belang van de veiligheid en beveiliging van zakelijke transacties kunnen dergelijke pagina’s alleen toegankelijk worden gemaakt voor geregistreerde gebruikers. Sharkoon behoudt zich het recht voor om gebruiker registraties te weigeren.

5.2
Wanneer registratie is vereist verbindt de gebruiker zich ertoe om waarheidsgetrouwe informatie te verstekken en Sharkoon onverwijld in kennis te stellen van alle latere wijzigingen. De gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat het e-mailadres welke opgegeven is juist is.

5.3
Sharkoon behoudt zich het recht voor om ook een registratieplicht in te voeren voor websites welke voorheen vrij toegankelijk waren. Sharkoon behoudt zich het recht voor om gebruikers te weigeren zonder opgaaf van redenen. In het bijzonder geldt dit voor gebruikers welke zich hebben geregistreerd met een vals e-mailadres of valse/gestolen gegevens, of zich niet houden aan deze gebruikersvoorwaarden, of handelen met de geldende wetten.

5.4
De gebruiker zal een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen van Sharkoon met betrekking tot de registratie. De gebruiker is verantwoordelijk voor het wijzigen van het wachtwoord verstrekt door Sharkoon. Door het invoeren van de inloggegevens kan de gebruiker zijn gegevens bekijken en wijzigen of enige toestemming intrekken tot de verwerking van deze gegevens.

5.5
De gebruiker verbindt zich ertoe zorgvuldig om te gaan met zijn inloggegevens en deze niet op te slaan op plekken waar derden bij kunnen. Indien de gebruiker de website verlaat dient die zich altijd uit te loggen. Indien er misbruik wordt gemaakt van de gegevens van de gebruiker, dient gebruiker dit onverwijld te melden bij Sharkoon.

5.6
Indien SHARKOON een melding ontvangt van misbruik zal Sharkoon direct de gebruikersgegevens blokkeren om inloggen te voorkomen. De gebruiker dient zich weer apart te registreren bij Sharkoon.

5.7
De gebruiker kan op elk moment een schriftelijk verzoek indienen om zijn registratie te verwijderen op voorwaarde dat het de bestaande contractuele relatie niet belemmert. In dergelijke gevallen zal Sharkoon alle gebruikersgegevens verwijderen.

6. Aansprakelijkheid bij foutieve informatie
6.1
Voor zover informatie, software of documenten welke ter beschikking zijn gesteld aan de gebruiker zonder hiervoor extra kosten te vragen, zal Sharkoon geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele materiële of juridische gebreken in de informatie, software en documenten, met name met betrekking tot de juistheid of eventuele fouten hierin, mits er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

6.2
De informatie op de Sharkoon Website kan specificaties of algemene en technische beschrijvingen bevatten van afzonderlijke producten die niet altijd meer van toepassing zijn (bijvoorbeeld als gevolg van product veranderingen). De gebruiker gaat op het moment van aankoop dan ook akkoord met de gewenste productomschrijvingen.


7. Overige aansprakelijkheden, virussen
7.1
De aansprakelijkheid van Sharkoon voor juridische en materiaalfouten is vastgelegd in art. 6. Iedere verdere aansprakelijkheid aan de kant van Sharkoon is uitgesloten tot zover omschreven in de Duitse wetgeving omtrent productaansprakelijkheid. Sharkoon is wel aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid, schade door dood of lichamelijk letsel, als gevolg van de afgegeven garantie en kwaliteit van het product of het verzwijgen van defecten welke bekend zijn bij Sharkoon (dit alles conform de Europese productaansprakelijkheid). Eventuele schade welke voortvloeien uit de schending van het contract wordt beperkt tot de voorzienbare schade, mits sprake van opzet of grove nalatigheid. Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor alle andere dienst welke Sharkoon aanbiedt, bijvoorbeeld support.

7.2
Sharkoon spant zich ervoor in om de Sharkoon Website virusvrij te houden, echter kan Sharkoon dit nooit garanderen. Voor de veiligheid van de gebruiker en om virussen op de Sharkoon Website te voorkomen, dient de gebruiker de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen zoals het gebruik van een virusscanner voor het downloaden van informatie, software of documenten.

7.3
De bepalingen in art. 7.1 en 7.2 vormen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de gebruiker.


8. Verplichtingen van de gebruiker
8.1
Door de toegang tot of het gebruik van de Sharkoon Website, verbindt de gebruiker zich om geen schade te veroorzaken, met inbegrip van andere personen en in het bijzonder voor minderjarigen waarbij hun persoonlijke rechten gerespecteerd dienen te worden; niet om de goede zeden te schenden; geen inbreuk te maken op het intellectuele eigendom en andere rechten; geen content over te dragen met virussen, Trojaanse paarden en andere programma’s wat software kan aantasten; geen hyperlinks of andere data te verzenden, uploaden of op te slaan indien de gebruiker daartoe niet bevoegd is, vooral als deze hyperlinks of data inbreuk maken op de geheimhoudingsverplichtingen of onrechtmatig zijn; geen reclame of spam e-mails of valse waarschuwingen over virussen, storingen e.d. te verspreiden. De gebruiker verbindt zich ertoe niet deel te nemen aan loterijen, kettingbrieven, piramidespelen of soortgelijke activiteiten of dergelijke deelname te vergemakkelijken of andere.

8.2
Sharkoon kan de toegang tot de website voor de gebruiker op elk moment blokkeren, in het bijzonder wanneer de gebruiker zijn / haar verplichtingen voortvloeiend uit deze gebruikersvoorwaarden schendt.


9. Hyperlinks
De Sharkoon Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, waarop Sharkoon geen controle heeft met betrekking de inhoud hiervan. Sharkoon kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot de inhoud op de websites van derden. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de website is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s worden gecontroleerd op mogelijke wetovertredingen op het moment van koppelen. Op het moment van koppelen is er geen onrechtmatige inhoud geïdentificeerd. Echter, permanent toezicht op de inhoud van de gelinkte pagina’s is niet redelijk zonder concrete aanwijzingen dat er sprake is van een juridische inbreuk. Mochten er wetsovertredingen bekend worden, zal Sharkoon onmiddellijk dergelijke koppelingen verwijderen.


10. Export control
De export van bepaalde informatie, software en documenten kunnen worden onderworpen aan bepaalde regels van een land, bijvoorbeeld door hun aard, beoogd gebruik of eindbestemming. De gebruiker zal zich strikt houden aan alle relevante exportreglementen van de EU en haar lidstaten, omdat dit van toepassing is op alle informatie, software en documenten.


11. Bevoegde rechter
Indien de gebruiker een handelaar is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel zal de bevoegde rechtbank Giessen zijn.


12. Toepasselijk recht
12.1
De Sharkoon Website wordt geëxploiteerd en beheerd door Sharkoon Technologies GmbH. Sharkoon is niet aansprakelijk voor de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of de mogelijkheid voor het downloaden van software en/of andere documenten op de website, met inbegrip van locaties buiten Duitsland. De gebruiker is alleen en uitsluitend verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wetten van het betrokken land als het gaat om de toegang tot de website. Toegang tot informatie, software en documenten op de website is verboden in landen waar deze toegang onwettig is.

12.2
Duits recht is van toepassing.

12.3
Als er individuele gebruikersvoorwaarden ongeldig zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.